The Get Ready for Uni Webinar Banner

Seven experts and five universities in one place, to help with your higher education choices

Through this online webinar, you can find out more about the key aspects of university to support you to make brilliant university decisions.

Whether you’re thinking of starting university in 2022, 2023 / beyond, or supporting those making their university decisions (parents, carers, school practitioners etc) - the webinar will be tremendously useful for you. We support you (or the people you're supporting) to make fantastic university decisions.

The event recordingWho will you hear from?

The webinar was hosted by UniTasterDays.com and provides an opportunity to watch presentations on key university guidance topics from Bangor University, Cardiff Metropolitan University, the University of South Wales, the University of Wales Trinity Saint David, Wrexham Glyndwr University and Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

What to expect during the webinar?

You'll hear seven short 10 minute presentations with information on:

 • How to research your university opportunities
 • How to prepare for your university application
 • Top tips when writing personal statements
 • A guide to student finance
 • Support with your mental health and wellbeing before and during university
 • And for Welsh speaking students, an optional session at the end of the schedule from Coleg Cymraeg Cenedlaethol on - Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog / Studying through the medium of Welsh or bilingually (note – all other sessions will be delivered in English).

Event information in the Welsh language

Gweminar Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Saith arbenigwr a phum prifysgol mewn un lle, i helpu gyda'ch dewisiadau addysg uwch. Trwy'r gweminar ar-lein hon, gallwch ddarganfod mwy am agweddau allweddol prifysgol yn ystod un noson. P'un a ydych chi'n ystyried cychwyn yn y brifysgol yn 2022, 2023/y tu hwnt, neu'n cefnogi'r rhai sy'n gwneud eu penderfyniadau prifysgol (rhieni, gofalwyr, ymarferwyr ysgol ac ati) - bydd y gweminar hon yn hynod ddefnyddiol i chi. Byddwn yn eich cefnogi chi (neu'r bobl rydych chi'n eu cefnogi) i wneud penderfyniadau gwych gyda noson o sesiynau canllaw prifysgol ochr yn ochr â Holi ac Ateb byw.

Pwy fydd yn siarad?

Cynhelir y gweminar gan UniTasterDays.com a bydd yn rhoi cyfle i wylio cyflwyniadau ar bynciau canllaw prifysgol allweddol o Brifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndwr Wrecsam a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Wedi'i gyflwyno ar ffurf gweminar, dim ond cynhaliwr y digwyddiad, UniTasterDays, a siaradwyr digwyddiadau prifysgol fydd yn weladwy i gyfranogwyr yn ystod y digwyddiad. Ni fydd angen gwe-gamera na meicroffon arnoch chi.

Bydd sesiwn Holi ac Ateb teipiedig yn rhedeg drwyddi draw fel y gallwch ofyn unrhyw gwestiynau yr ydych yn eu dymuno i'r cynrychiolwyr arbenigol am eich cyfleoedd addysg uwch. Byddai bysellfwrdd felly yn ddefnyddiol!

Beth i'w ddisgwyl yn ystod y gweminar?

Byddwch yn clywed saith cyflwyniad byr 10 munud gyda gwybodaeth am:

 • Pam efallai yr hoffech ystyried cyfranogiad prifysgol.
 • Sut i ymchwilio i'ch cyfleoedd prifysgol.
 • Sut i baratoi ar gyfer eich cais prifysgol.
 • Awgrymiadau gwych wrth ysgrifennu datganiadau personol.
 • Canllaw i gyllid myfyrwyr.
 • Iechyd meddwl a gwytnwch.
 • Ac ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, bydd sesiwn ddewisol ar ddiwedd yr amserlen gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar - Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog (nodwch - cyflwynir yr holl sesiynau eraill yn Saesneg).

 
Career Development Institute
Careers England
 
The Education Resources Awards
 
Best use of Tech in Career Development
Shell LiveWIRE Winner
 
Cookie Policy    X